บริการอื่นๆ

จดทะเบียนอื่นๆ :

 •       จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 •       รับจดทะเบียนประกันสังคม-ขึ้นทะเบียนนายจ้าง
 •       รับจดทะเบียนพาณิชย์-จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 •       จดทะเบียนขออนุญาต จำหน่ายสุรา ยาสูบ และไพ่
 •       รับจดทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 •       รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

บัญชี-ภาษี :

 •      บริการด้านบัญชี-ภาษี

บริการอื่นๆ : 

 •      ขอหนังสือรับรองบริษัท
 •      จัดซื้อใบหหุ้น/ใบโอนหุ้น/สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น/สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
 •      ทำตรายาง
 •      บริการจัดหาออฟฟิศให้เช่า สำนักงานให้เช่า สำนักงานเสมือนให้เช่า สำนักงานให้เช่า สำนักงานเสมือนให้เช่า